MariaAntonina

97 tekstów – auto­rem jest Ma­riaAn­to­nina.

By­cie z Tobą jest jak przy­tula­nie się do ognia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2015, 23:29

Perła.

– Hej, hej, heeeej! – Chwy­ta mnie za rękę i moc­no przy­ciąga do siebie. Mój nos lądu­je wprost na je­go pachnącej ma­rynar­ce.
– Nie do­tykaj mnie! – war­czę w niebies­kie gu­ziczki jakby [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 18 marca 2015, 23:57

W niewypłaka­nych łzach można się utopić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 sierpnia 2014, 23:44

XXIII

Przej­rzys­tości Twoich zacho­wań,
w ko­lorze ka­wy z mlekiem,
przyp­ra­wiają mnie o drga­nia w
mo­jej mik­rosferze.
Im­plo­duję pod ciężarem naszych
wza­jem­nych os­karżeń.
I jes­tem zbyt dum­na zostać.
I zbyt próżna by przyz­nać,
że ra­zem potrafimy
tyl­ko odchodzić. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 czerwca 2014, 20:47

Nocnie.

Wo­limy od­ległość, pal­ca­mi wy­pisując żale,
od­decha­mi łącząc się na liniach,
tęskno­ty wy­dycha­my z nikotyną,
a uczu­cia wypłuku­jemy al­ko­holem.
Liczy­my na siebie, egoistycznie
szu­kając szczęścia.
A ono uk­ry­wa się w bliskości. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2014, 22:30

Poczas.

Chodź, bądźmy szczęśliw­si od mrówek,
całuj­my swo­je czułki przez słoneczne okulary.
Nie szczędźmy so­bie miłych słówek,
bo tak nam dob­rze, do pary.

Idź, mrówki pat­rzą na nas szyderczo.
Przez ciem­ne oku­lary widzę kontrast.
Oszczędzam słowa, brzmią awan­turniczo.
Bo tak nam dob­rze, bez nas. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 maja 2014, 11:49

Wro­gowie pochylą się tyl­ko do pięty Achillesowej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2014, 22:23

Jes­teśmy jak białe kru­ki, ma­my za małą poczytalność. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 maja 2014, 17:31

lalal

Wra­cała ze szkoły zmęczo­na. Wchodząc do klat­ki scho­dowej miała nadzieję, że nie spot­ka w mie­szka­niu ni­kogo, ale gdy tyl­ko przek­roczyła je­go próg , przy­witała ją mat­ka. Za­machała do niej ręka­mi i ze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 01:22

Niebo po­win­no płakać za odchodzącymi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lipca 2013, 02:27
MariaAntonina

Nie wie, w czym klątwy tkwi zła treść, Więc nić swą równo może pleść I życie bez trosk może wieść Pani na Shalott.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MariaAntonina

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 maja 2015, 23:29MariaAntonina do­dał no­wy tek­st Bycie z Tobą jest [...]

18 marca 2015, 23:57MariaAntonina do­dał no­wy tek­st Perła.  

14 września 2014, 22:37Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st W niewypłaka­nych łzach można [...]

30 sierpnia 2014, 23:44MariaAntonina do­dał no­wy tek­st W niewypłaka­nych łzach można [...]

1 czerwca 2014, 20:47MariaAntonina do­dał no­wy tek­st XXIII